rozmiar tekstu

Projekty

​​kompleksowa-ochrona-ekosystemow-lesnych-w-karkonoskim-parku-narodowym
​Projekty w realizacji
Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko
 1. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0022/17-00
  Zapoznaj się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu
 2. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach podziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 3. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - etap I
 4. Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – etap II
 5. Wykonanie operatów ochrony ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego
  Projekt jest realizowany ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 6. Promocja Parków Narodowych jako marki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności. Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi w Polsce.
Interreg Czechy-Polska
Interreg Czechy - Polska
 1. Karkonosze - historia i tradycje ożywają / Krkonoše - historie a tradice ožívají Karkonosze - historia i tradycje ożywają / Krkonoše - historie a tradice ožívají CZ.11.02.01/00/23_004/0000048
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 1. Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowany w ramach 3 osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.04.03-02-0001/17-00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020
 1. Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II - nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000088
 2. Partner Karkonoskiego Parku Narodowego - nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066
 3. Interaktywna wystawa - Karkonosze wirtualnie i na dotyk - nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000601
 4. Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym - nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087
Program Interreg dla Europy Środkowej
 1. "MaGICLandcapes" - Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes - Zarządzanie Zieloną Infrastrukturą w krajobrazach Europy Środkowej
Lasy Państwowe - Fundusz Leśny
 
 • Fundusz Leśny 2023 r. Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje umowę nr:  MZ.0290.1.8.2023 "Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym" na kwotę 1 384 598,45 PLN zł dofinansowaną ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego.
         Wykaz działań realizowanych w ramach Umowy, wraz z ich zakresem rzeczowym i finansowym: pdf
BUDŻET PAŃSTWA
 1. Środki z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów” Kwota dofinansowania w latach 2021 – 2022: 4 569 809,90 zł
PAŃSTWOWY FUNDUSZ RECHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 1. Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne - Projekt „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UMOWA nr 016-PP-2022-0


"Serce dla przyrody z Karkonoskim Parkiem Narodowym" - Karkonoski Park Narodowy realizuje projekt  sfinansowany ze środków Fundacji Drzewo i Jutro (www.fundacjadrzewoijutro.org/).
Jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów i młodzieży szkolnej z regionu Karkonoszy - głównie
z powiatu karkonoskiego. Cele projektu to:
- kształtowanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za przyrodę i stan środowiska naturalnego
- przekazanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym i kulturowym regionu Karkonoszy
- podnoszenie świadomości i wiedzy o odnawialnych źródłach energii, ich roli i zastosowaniu w codziennym życiu
- rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej
- rozbudzanie wrażliwości na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania krajobrazu
- aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie, eksperymentowanie oraz ekspresję plastyczną Projekt będzie realizowany jako cykl działań edukacyjnych – stacjonarnych i terenowych w formie prezentacji i warsztatów oraz wycieczek edukacyjnych o tematyce:
1.    „Wiosna w górach”
2.    „Poszukiwacze skarbów”
3.    „Przyjaciele klimatu”
4.    „Zielona energia Parku”
5.    „Superfoods dla trzmieli”
6.    „Mały Klub Przyrodniczy”
7.    „Drugie życie drzewa”
W ramach projektu zostanie również sfinansowany dowóz autokarowy/busowy uczestników na zajęcia edukacyjne.
Wartość projektu to 40 000 PLN.
 
Projekty zrealizowane
 1. Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Zobacz »

 1. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym Zobacz »

 2. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap I Zobacz »

 3. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap II Zobacz »

 4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap III Zobacz »

 5. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap IV Zobacz »

 6. TransEcoNet- Transnational Ecological Networks in Central Europe Zobacz »

 7. Wzmocnienie współpracy transgranicznej w edukacji ekologicznej KPN i KRNAP Zobacz »

 8. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Zobacz »

 9. Bezpieczne Karkonosze Zobacz »

 10. Karkonosze w INSPIRE Zobacz »

 11. Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN Zobacz »

 12. Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN Zobacz »

 13. Żywy Bank Genów Zobacz »

 14. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

 15. Jedne góry, jedne lasy Zobacz »

 16. Odnowa w środowisku - "czarny trójkąt" nabiera kolorów Zobacz »

 17. Comenius viridis Zobacz »

 18. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w KPN - etap II Zobacz »

 19. Fauna Karkonoszy Zobacz »

 1. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów – etap II/B Zobacz »

 2. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów - etap I Zobacz »

 3. Wykonanie zewnętrznej infrastruktury kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej z wszystkimi przyłączeniami na terenie inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów Zobacz »

 4. Ochrona różnorodności biologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego Zobacz »

 5. Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego

 6. Wydanie 2 i dodruk 1 publikacji popularyzujących przyrodę Karkonoszy Zobacz »

 7. 55 lat Karkonoskiego Parku Narodowego dla przyrody i regionu Zobacz »

 8. Ochrona ekosystemów lądowych KPN przed pożarami i skutkami innych zjawisk klęskowych poprzez zakup dwóch pojazdów patrolowych z funkcją p. poż. Zobacz »

 9. Comenius viridis Zobacz »

 10. „Karkonosze” Zobacz »

 11. Bądź eko z Karkonoskim Parkiem Narodowym Zobacz »

 12. IX. Międzynarodowa Konferencja "Geoekologiczne Problemy Karkonoszy" Zobacz »

 1. Wykup działki rolno-leśnej w celu poprawy stanu siedlisk chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz odtworzenia ekosystemów nieleśnych w Karkonoskim Parku Narodowym Zobacz »

 2. Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływujących bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego Zobacz »

 3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów Zobacz »

 4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III Zobacz »

 5. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów Zobacz »

 1. Fundusz Leśny 2012 r. Zobacz »

 2. Fundusz Leśny 2013 r. Zobacz »

 3. Fundusz Leśny 2014 r. Zobacz »

 4. Fundusz Leśny 2015 r. Zobacz »

 5. Fundusz Leśny 2016 r. Zobacz »

 6. Fundusz Leśny 2017 r.

  Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje dwie umowy:

  - nr EZ.0290.1.14.2017 na kwotę 489 832,61 zł

  - nr EZ.0290.1.15.2017 na kwotę 3 484 857,95 zł

  dofinansowane ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego.

 7. Fundusz Leśny 2018 r.

  Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje dwie umowy:

  - nr EZ.0290.1.14.2018 na kwotę 3 267 241,10 zł​ ​(zakres realizowanych zadań)

  - nr EZ.0290.1.13.2018 na kwotę 138 526,50 zł (zakres realizowanych zadań)

  dofinansowane ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego.
   

 8. Fundusz Leśny 2019 r.

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje umowę:

- nr EZ.0290.1.8.2019 na kwotę 1 468 655,85 zł 

dofinansowaną ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego.

 1. Fundusz Leśny 2020 r.

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje umowę:
- nr EZ.0290.1.8.2020 "Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym" na kwotę 1 475 958,11 PLN zł dofinansowaną ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego. Zakres zrealizowanych działań: pdf

     10.  Fundusz Leśny 2021 r.

          Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje umowę:
          -nr EZ.0290.1.9.2021 "Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym"
          na kwotę 
1 578 148,83 PLN  zł dofinansowaną ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy
          Państwowe - środki funduszu leśnego. 
Zakres zrealizowanych działań: pdf

     11.  Fundusz Leśny 2022 r.

          Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje umowę:
          -nr EZ.0290.1.8.2022 "Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym"
          na kwotę 
1 342 802,54 PLN  zł dofinansowaną ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy
          Państwowe - środki funduszu leśnego. 
Zakres zrealizowanych działań: pdf

​​
 1. TAURON Polska Energia sadzi drzewa Zobacz »