rozmiar tekstu

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów (NFOŚiGW, 2.4, 15%)

W  dniu 13.06.2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w formie dotacji ze środków NFOŚGW w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wkład własny Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dofinansowanie dotyczy współfinansowania przedsięwzięcia o tej samej nazwie, zakwalifikowanego w ramach POIiŚ, działanie 2.4, typ projektu 2.4.6.a.

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów to projekt o szerokim zasięgu, który dzięki unikatowej lokalizacji w zabytkowych obiektach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego umożliwia prezentację treści dotyczących ochrony przyrody w ujęciu wieloaspektowym: przyrodniczym, historycznym i kulturowym. 
Projekt obejmuje następujące zdania objęte Etapem I inwestycji:

1. Adaptację pałacu na potrzeby Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego.
Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych na parterze oraz w piwnicach pałacu umożliwiających adaptację pomieszczeń na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz zapewnienie obsługi odwiedzających wystawę, poprzez wykonanie szatni oraz zaplecza sanitarnego. Działanie obejmuje również wykonanie klatki schodowej oraz windy umożliwiającej udostępnienie obiektu osobom niepełnosprawnym i zapewnienie dostępu do centrum zarządzania i informacji w zakresie parku narodowego, sieci Natura 2000, obszaru Ramsar, bilateralnego rezerwatu biosfery UNESCO MAB Krkonose/Karkonosze oraz Geoparku Krajowego znajdującego się na pierwszym i drugim piętrze pałacu.
2. Wykonanie interaktywnej ekspozycji edukacyjnej.
Zadanie obejmuje wykonanie interaktywnej ekspozycji edukacyjnej dotyczącej ochrony przyrody w Karkonoszach (z wykorzystaniem historycznych akcentów ochrony przyrody), zlokalizowanej w zabytkowych wnętrzach parteru pałacu, udostępnionej całkowicie dla osób niepełnosprawnych.
3. Zagospodarowanie terenu wokół pałacu na cele edukacyjne.
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pałacu na potrzeby ścieżki edukacyjnej oraz infrastruktury umożliwiającej korzystanie z obiektu przez odwiedzających, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla których udostępnienie obiektu w chwili obecnej jest niemożliwe ze względu na występujące bariery architektoniczne już na etapie dróg dojazdowych.

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez rozbudowę potencjału edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w postaci Centrum Muzealno-Edukacyjnego łączącego funkcję nowoczesnego ośrodka edukacyjnego oraz centrum zarządzania i informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000. Położenie ośrodka umożliwia koncentrację aktywności na obszarach zagrożonych nadmierną presją turystyczną, posiadając jednocześnie potencjał kształtowania świadomości ekologicznej w skali lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej.

Nazwa projektu: Centrum Muzealno – Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów
Umowa nr: 104/2017/Wn50/OP-BA-YS/D z dnia 13.06.2017r.
Wartość projektu: 14 604 377,95 zł
Wartość dofinansowania: 1 785 706,24 zł
Data zakończenia: 31.12.2022

Karkonoski Park Narodowy przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności.
W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, m. in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów, a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień informujemy,  że istnieje mechanizm zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępny pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/