rozmiar tekstu

Interreg V-A Republika Czeska - Polska "Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II"

PO EWT Polska-Czechy 2014-2020
Interreg V-A Republika Czeska – Polska
„Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000088
współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze wraz z Správa Krkonošského národního parku przystąpił do realizacji drugiej edycji projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II”.
Karkonoski Park Narodowy jest jednym z ważniejszych obszarów chronionych w Republice Czeskiej i w Polsce. Dyrekcje obu parków narodowych współpracują w wielu obszarach. Także w wymiarze europejskim Karkonosze traktowane są jako jedna całość (Europark, Bilateralny Rezerwat Biosfery Krkonoše/Karkonosze). Oba parki narodowe przestrzegają procedur w zakresie troski o Karkonosze.
Celem projektu jest wzmocnienie istniejących struktur, zwiększenie istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami oraz podnoszenie merytorycznej wiedzy pracowników danych instytucji.
Ważnym elementem projektu jest organizacja kursów językowych – podnoszenie znajomości języka polskiego i czeskiego, ponieważ pracownicy parków mają bardzo często kontakt zarówno pomiędzy sobą, jak i z osobami zwiedzającymi góry. Potrzeba dobrej umiejętności porozumiewania się językiem czeskim bądź polskim wynika z nieustannie rosnącej liczby turystów, Polaków w KRNAP i Czechów w KPN. Organizacja kursów językowych, dwustronnych staży oraz szkoleń specjalistycznych służyć będzie wymianie wiedzy i doświadczeń oraz poprawie komfortu i jakości pracy po obu stronach granicy. W celu większego uświadomienia osobom zwiedzającym Karkonosze działalności oraz walorów obu parków narodowych zostaną wydane tematyczne publikacje dotyczące ochrony przyrody.
 

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000088
Czas realizacji projektu: 1.06.2017 – 30.09.2021 (przedłużenie czasu realizacji projektu do 30.09.2023).
Całkowita wartość projektu: 375 898,10 euro (w tym Správa Krkonošského národního parku: 175 078,60 euro, Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze: 200 819,50 euro)