rozmiar tekstu

Karkonosze w INSPIRE


Tytuł projektu: „Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody” (nr CZ.3.22/1.2.00/09.01541)
Finansowanie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Partner wiodący:
 • Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Partnerzy projektu:
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID* Warszawa, Zakład NFOŚ
 
Wartość dofinansowania z EFRR – 1 088 348,00 EUR w tym:
 • Partner wiodący  (KRNAP) – 645 111,00 EUR
 • Partner projektu  (KPN) – 375 480,00 EUR
 • Partner projektu  (UNEP/GRID-Warszawa) – 67 757,00 EUR
 
Czas trwania projektu 2010-2014 (projekt zakończony)
 
Uzasadnienie realizacji projektu:
Współpraca między parkiem polskim i czeskim w zakresie tworzenia GIS trwa od 1999 r. Konieczność harmonizacji zasobów informacyjnych jest konsekwencją tej współpracy i jest kluczowa dla wzmocnienia zarządzania środowiskiem przyrodniczym Karkonoszy. Potrzeba harmonizacji wynika także z zapisów Dyrektywy UE INSPIRE dot. informacji przestrzennej. Dlatego też zasoby informacyjne w obu Parkach są uspójniane zgodnie z przepisami implementacyjnymi INSPIRE.
 
Główny cel projektu:
Zapoczątkowanie tworzenia wspólnego systemu zarządzania w Rezerwacie Biosfery Karkonosze/Krkonoše (MaB),  tak, aby Karkonosze stały się obszarem transgranicznym traktowanym całościowo w procesie planowania i zarządzania środowiskiem.
 
Opis działań
Działania projektu polegały na szeroko rozumianej harmonizacji obydwu parków pod względem:
1) infrastruktury,
2)  zasobów bazy danych oraz
3)  harmonizacji konkretnych warstw informacyjnych w celu skuteczniejszej ochrony przyrody Karkonoszy.
Wszelkie działania projektu musiały być zatem wspólne, zrównoważone i konsultowane przez obydwu partnerów.
 
Ad. 1) W ramach harmonizacji infrastrukturalnej KPN dokonał zakupów inwestycyjnych mających na celu wyrównanie szans i możliwości w zakresie dysponowania sprzętem i oprogramowaniem. Inwestycje były konsultowane z czeskim partnerem w celu uniknięcia problemów z kompatybilnością i interoperacyjnością przy realizacji dalszych działań.
 
Ad. 2) W ramach harmonizacji zasobów bazy danych mającej na celu wyrównanie szans w dostępie do zasobów informacyjnych pozyskano nowe warstwy z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), warstwę geomorfologii, dane z rejestratorów ruchu turystycznego a także dokonano istotnych korekt na warstwach będących już w posiadaniu KPN.
 
Ad. 3) Harmonizacja wybranych warstw była największym wyzwaniem i najtrudniejszym zadaniem w projekcie. KPN podjął się koordynacji tych prac zlecając opracowanie harmonizacji w poszczególnych tematach ekspertom zewnętrznym. Zatrudniono także recenzentów, którzy przedstawili merytoryczne uwagi na temat harmonizacji oraz specjalistów INSPIRE, którzy ocenili zgodność prowadzonych prac z dyrektywą pod względem poprawności modeli pojęciowych oraz pod względem prawnym. Dane przyrodnicze wybrane do harmonizacji w ramach projektu pogrupowano wg następujących tematów:
 1. Turystyka (np.: przebieg szlaków, ścieżki edukacyjne, interesujące obiekty przyrodnicze);
 2. Natura 2000: (siedliska, gatunki flory i fauny);
 3. Fauna (np.: strefy ochronne, stanowiska rzadkich i chronionych gatunków zwierząt);
 4. Flora (np.: typy roslinności, stanowiska roślin zagrożonych i rzadkich)
 5. Ekosystemy torfowiskowe;
 6. Lasy (np.: typologia leśna, gatunki dominujące w drzewostanach);
 7. Geologia i Geomorfologia, Gleby
 8. Korytarze ekologiczne
 9. Infrastruktura techniczna.
 
Efekty działań projektowych zostały zaprezentowane na wspólnym polsko-czeskim "Geoportalu Karkonoszy" w postaci zharmonizowanych warstw pogrupowanych w moduły tematyczne.
Istotną częścią Geoportalu są aplikacje użytkowe:
 • Badania naukowe” – aplikacja dla naukowców, wspomagająca rejestrację badań naukowych i wydawanie licencji,
 • Planowanie tras turystycznych” – aplikacja dostępna dla wszystkich użytkowników, służąca wyznaczaniu trasy przejścia po szlakach turystycznych, nawet jeżeli punkt startu i cel wędrówki znajdują się po różnych stronach granicy państwa.
 
Geoportal funkcjonuje pod adresem: geoportal.kpnmab.pl
 
Wiecej informacji: gis.kpnmab.pl