rozmiar tekstu

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap I

 
Projekt o numerze 076/08 z zakresu działania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów ma na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku narodowego poprzez modernizację szlaku „Ścieżka nad reglami”. Projekt zakłada zahamowanie erozji i odtworzenie pierwotnych stosunków wodnych na zagrożonych fragmentach siedlisk objętych projektem, wyeliminowanie gatunków obcych i ograniczenia możliwości e prowadzenia gatunków obcych, oczyszczenia ekosystemów z obcych elementów, ograniczenia antropopresji na siedliska i gatunki objęte projektem oraz ograniczenie nielegalnej penetracji terenów lęgowych cietrzewia.
 
Przewidywane efekty ekologiczne to m.in.: zwiększenie powierzchni na której przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów, zwiększenie długości szlaków przystosowanych do zapewnienia ochrony najcenniejszych ekosystemów objętych projektem oraz zwiększenie świadomości turystów na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą turystyka dla przyrody.

Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko