rozmiar tekstu

Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego

Nazwa zadania:
Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Wartość projektu: 166 940,48 zł,
w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości: 38 000,00 zł
 
Czas realizacji zadania: 23.04.2018 - 30.10.2019 r.
 
Umowa dotacji nr 33/D/OP/JG/2018 z dnia 30.10.2018 r.
 
Rośliny związane z ekosystemami łąkowymi stanowią niemal 1/3 wszystkich stwierdzonych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego gatunków. W skład szaty roślinnej wchodzą zbiorowiska reprezentujące wiele typów fitocenoz, których istnienie jest ściśle uzależnione od koszenia lub wypasu. Kilkadziesiąt lat temu na skutek istotnych przemian utraciły one swój charakter, ulegając stopniowej sukcesji. Dlatego, aby zapobiec utracie tych cennych zbiorowisk, od kilkunastu lat podejmuje się zadania mające na celu ich przywracanie i utrzymanie. Polegają one na corocznym wykaszaniu łąk o charakterze świeżym oraz okresowym wykaszaniu łąk wilgotnych oraz torfowisk. Dodatkowo prowadzony jest wypas kwaterowy owiec rasy wrzosówka, który jest najbardziej naturalnym sposobem utrzymania i ochrony wskazanych ekosystemów nieleśnych. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, które przyczyniają się do ubożenia siedliska, przeprowadzane są zabiegi ich usuwania. W okresie 3-4-letnim łąki świeże są nawożone organicznym nawozem pochodzenia owczego i bydlęcego, co ma przyczynić się do podniesienia żyzności i bioróżnorodności tych siedlisk.
 
W ramach projektu w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego zostały wykonane następujące prace z zakresu ochrony czynnej:
 
1. Wykaszanie łąk wraz z wywiezieniem tegorocznej biomasy w Obwodach Ochronnych Śnieżka, Przełęcz i Szrenica:
- w roku 2018: 24,48 ha,
- w roku 2019: 31,26 ha.
2. Nawożenie organiczne łąk obornikiem owczym, zapewnionym przez Zamawiającego, oraz dostarczenie brakującej masy obornika końskiego lub bydlęcego przez Wykonawcę na powierzchni:
- w roku 2018: 4,00 ha,
- w roku 2019: 4,00 ha.
3. 4-krotne wykaszanie gatunku inwazyjnego - rdestowca sachalińskiego Reynoutria sachalinensis wraz z wywiezieniem biomasy:
- w roku 2018: 0,20 ha,
- w roku 2019: 0,20 ha.
4. Prowadzenie wypasu kwaterowego owiec rasy wrzosówka na terenie łąk Karkonoskiego Parku Narodowego:
- w roku 2018: 5,44 ha,
- w roku 2019: 5,44 ha.
 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl