rozmiar tekstu

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (1.3.1)

 

W dniu 10 marca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach podziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, a w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery i ochrona środowiska na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego oraz uzdrowiska Cieplice poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków Centrum Muzealno – Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, który stanowi obiekt użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynku Pałacu Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z wymianą systemu ogrzewania oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obejmuje:

1) wykonanie kompleksowego docieplenia zewnętrznych ścian piwnic, I piętra, II piętra oraz przybudówki parteru,
2) wykonanie docieplenia stropu poddasza oraz stropodachu przybudówki,
3) wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) zmiana źródła energii cieplnej na pompę ciepła wspomaganą kotłem kondensacyjnym wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania,
5) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową,
6) przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową i wykorzystująca nowe źródła energii OZE,
7) wykonanie instalacji systemów BMS oraz automatyki systemów ogrzewania i wentylacji,
8) wymiana źródeł światła na energooszczędne w tym na źródła LED,
9) wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych zasilających energię elektryczną główne źródło energii – pompy ciepła w zmodernizowanym budynku pałacu,
10) wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów realizuje zawarte w ustawie o ochronie przyrody zadania parku narodowego związane z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Lokalizacja Centrum w zabytkowych obiektach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego umożliwi prezentacje treści dotyczących ochrony przyrody w ujęciu zarówno historycznym, jak i kulturowym. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający ich prezentację, pozwoli na przybliżenie  odwiedzającym tych zagadnień w atrakcyjny sposób, a także stanie się podstawą programu edukacyjnego „Zielona energia Parku”. Realizacja projektu umożliwi także stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu wyjątkowej przyrody Karkonoszy przez wszystkie grupy społeczne, co wpływać będzie pozytywnie na świadomość konieczności ochrony przyrody.

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów to projekt, którego realizacja pozwoli na prezentację treści dotyczących ochrony przyrody w kontekście zarówno społecznym, jak i kulturowym, a także przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a co się z tym wiąże do poprawy jakości życia zarówno mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających Karkonosze.

Planowany termin realizacji: 30.04.2022 r.
Całkowity koszt projektu: 12 928 114,37 zł.
Dofinasowanie: 7 506 303,72 zł.

Karkonoski Park Narodowy przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności. 

W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, m. in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów, a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień informujemy,  że istnieje mechanizm zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępny pod adresem: http://pois.gov.pl/nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl