rozmiar tekstu

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V

Fundusze UE - Infrastruktura i Środwisko
 

Projekt: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V
Projekt jest realizowany ramach działania 2.4., oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Celem projektu jest zminimalizowanie negatywnego wpływu antropopresji na cenne ekosystemy leśne i nieleśne Karkonoskiego Parku Narodowego. Projekt w całości realizowany jest na terenie KPN (N2000 PLH020006 i PLB020007), w następujących lokalizacjach:
  • szlak zielony od Pielgrzymów do Przełęczy Karkonoskiej;
  • węzeł szlaków Śnieżne Kotły;
  • skały Paciorki,
  • strefa wypoczynkowa „Spalona Strażnica”;
  • skały na Szrenicy
Powierzchnia obszaru objętego projektem wynosi 91,50 ha, z czego 88,7 ha (97%) obejmują siedliska wymienione w załączniku nr I dyrektywy 92/43/EWG
  • 4070 (zarośla kosodrzewiny) - 7,9 ha;
  • 91D0 (bory i lasy bagienne) - 27,5 ha;
  • 9410 (górskie bory świerkowe) – 53,3ha
Podejmowane działania: modernizacja nawierzchni, modernizacja drewnianych kładek, zabudowa przeciwerozyjna, kanalizacja ruchu turystycznego (roboty budowlane) ograniczenie występowania roślin synantropijnych, edukacja ekologiczna, oczyszczanie siedlisk, monitoring botaniczny.
Spodziewane efekty ekologiczne: w perspektywie kilku lat zainicjowanie procesów zwiększających różnorodność biologiczną oraz złożoności układów ekologicznych w otoczeniu modernizowanych obiektów; zabezpieczanie przed degradacją i zanikaniem gatunków, populacji i zoocenoz o charakterze naturalnym, gatunków o dużej randze ekologicznej i prawnej (N2000, gatunki prawnie chronione, endemity, relikty) wraz z ich siedliskami; ograniczenie procesów erozyjnych oraz przywrócenie właściwych stosunków wodnych; zwiększenie areału powierzchniowego zajmowanego przez zagrożone siedliska oraz właściwe dla nich gatunki fauny i flory; podniesienie bezpieczeństwa i kultury zwiedzania, podniesienie świadomości ekologicznej i uwrażliwienie na potrzeby ochrony. Projekt stanowi kontynuację wieloletnich działań Karkonoskiego Parku Narodowego, których celem jest zminimalizowanie niekorzystnego wpływu zjawisk związanych z turystyką na terenie Karkonoszy.
 
Wartość projektu: 2.508.471,56 PLN
Wartość dofinansowania: 1.749.889,37
 
Zgłaszanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach POIS:
W celu zgłoszenia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych