rozmiar tekstu

TransEcoNet- Transnational Ecological Networks in Central Europe


 
Projekt realizowany w ramach programu EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2007-2013

Nazwa Projektu: TransEcoNet Transnational Ecological Networks in Central Europe- nr 1CE061P3
Strona domowa projektu: http://www.transeconet.eu

Partner Wiodący: Technische Universitaet Dresden -Niemcy
Budżet całkowity projektu: 2 905 788,00 Euro
Budżet Karkonoskiego Parku Narodowego: 35 000 Euro

Opis projektu:
Celem projektu jest identyfikacja i ocena sieci powiązań ekologicznych na terenie Europy Środkowej a także analiza zmian w krajobrazie przyrodniczym w ujęciu historycznym. Obszary chronione ustawowo takie jak parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody wraz z łączącymi je korytarzami ekologicznymi tworzą ekologiczną sieć powiązań, której zrozumienie pozwala na pełniejszą i bardziej systemową ochronę przyrody w danym kraju czy na poziomie europejskim. Nie zawsze jednak ta sieć funkcjonuje idealnie. Gęsta sieć dróg, rozrastająca się zabudowa miast i wsi spowodowały fragmentację siedlisk i zaburzyły trasy migracyjne zwierząt. Celem projektu jest wskazanie luk w europejskiej sieci ekologicznej, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla cennych przyrodniczo obszarów a także prześledzenie przyczyn, które doprowadziły do takiego stanu. Platformą do analiz będą programy Systemów Informacji Przestrzennej, które umożliwiają wizualizacje zmian w krajobrazie oraz przeprowadzenie analiz porównawczych stanu użytkowania ziemi z różnych okresów. Ponadto przygotowane prezentacje będą wykorzystane do publikacji i promowania strategii zrównoważonego rozwoju wśród władz lokalnych i uświadamiania społecznościom lokalnym wartości przyrodniczych regionu, w którym żyją.
 
Projekt będzie realizowany w ramach następujących (merytorycznych) pakietów roboczych: 
a) Eko- topologia - inwentaryzacja sieci ekologicznych WP 3
b) Historia - historia sieci ekologicznych WP 4
c) Ekologia - zarządzanie środowiskiem i bioróżnorodnością WP 5
d) Tożsamość regionalna i strategie - budowanie świadomości regionalnej WP 6
 
Karkonoski Park Narodowy jako partner projektu będzie realizował zadania pakietów WP 4 i 6 W ramach tych pakietów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja map historycznych dotyczących terenu parku jak i całego pogórza karkonoskiego, zakup, skanowanie. Wybrane elementy map takie jak infrastruktura turystyczna, użytkowanie ziemi zostaną zdigitalizowane a następnie poddane analizie pod kątem antropogenicznych przemian krajobrazu i znaczenia rozwoju zagospodarowania przestrzennego regionu Karkonoszy od XVIII wieku oraz wpływu antropopresji na środowisko geograficzne Karkonoszy. Planowany jest zakup oprogramowania, które umożliwi wizualizację zmian i przygotowanie prezentacji do wykorzystania w edukacji i przy rozstrzyganiu problematyki zagospodarowania terenu w sąsiedztwie parku.