rozmiar tekstu

Fauna Karkonoszy


Projekt FAUNA KARKONOSZY bazuje na wieloletniej współpracy Dyrekcji KRNAP (Krkonošský národní park) i KPN. Trzeci partner projektu – czeski Uniwersytet Karola wnosi do współpracy dyrekcji parków kolejny element, połączenie z uczelniami, i tym samym placówkami naukowo-badawczymi.

Ze względu na transgraniczny charakter obu parków narodowych oraz statut bilateralnego Rezerwatu Biosfery Krkonoše/Karkonosze, a także biorąc pod uwagę fakt że Karkonosze są unikatowym i jedynym w swoim rodzaju dziedzictwem narodów czeskiego i polskiego o charakterze przyrodniczym, kulturowym i historycznym - głównym celem działalności obu parków narodowych jest szczególna troska o przyrodę Karkonoszy i ich wyjątkowy krajobraz. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest posiadanie dobrej jakości danych dotyczących istniejących populacji gatunków zwierząt, które w wyniku działalności prowadzonej przez człowieka stają się często gatunkami krytycznie zagrożonymi. 

Głównym celem projektu FAUNA KARKONOSZY jest monitoring szczególnie cennych gatunków ptaków, motyli, nietoperzy oraz jelenia szlachetnego. Poprzez poszczególne działania projektu realizowany jest wspólny cel - podnoszenie jakości środowiska na pograniczu polsko-czeskim. Z jednej strony prowadzona jest analiza stanu populacji indykatywnych gatunków (nietoperze, motyle, ptaki), w oparciu o które można szybko i w prosty sposób obserwować stan przyrody. Z drugiej strony prowadzony jest monitoring oraz badania weterynaryjno-medyczne jeleniowatych co pozwoli na podniesienie skuteczności ochrony ekosystemów leśnych.

W wyniku przeprowadzonych w ramach projektu FAUNA KARKONOSZY działań, obie dyrekcje pozyskają aktualne informacje dotyczące liczebności gatunków i stanu populacji zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów krajowych oraz w ramach europejskiej sieci NATURA 2000. Pozyskane dane będą wykorzystywane do podejmowania decyzji przez organy ochrony przyrody, dotyczących działań prorozwojowych obszaru, będą przydatne również dla samorządów i innych instytucji. W ramach projektu zostaną wydane również publikacje popularno-naukowe.

Realizacja projektu oparta jest wyłącznie o wspólne działania, które są podejmowane na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego po polskiej i czeskiej stronie granicy. Monitoring fauny jest przeprowadzany w tym samym czasie i na podstawie jednolitej metodyki co zapewnia prównywalność danych. Pełna kompatybilność zdobytych informacji pozwoli na trafniejsze podejmowanie decyzji również w dziedzinie rozwoju gospodarczego czeskiego i polskiego Parku Narodowego, pozwoli na zintegrowane podejście do oceny przedsięwzięć realizowanych na terenie obu parków, przedewszystkim wpływu na środowisko naturalne i obszar NATURA 2000. Przedsięwzięcia prorozwojowe obszaru będzie można poddać ocenie w szerszym kontekście, dzięki czemu zostanie zapewniona zgodność z warunkami rozwoju zrównoważonego.

Projekt „FAUNA KARKONOSZY” Nr Cz.3.22/1.2.00/12.03299 jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wartość całego projektu: 822 224,12 EUR 
Wartość dofinansowania z EFRR: 698 890,22 EUR 
Wartość projektu po polskiej stronie: 225 566,06 EUR 
Wartość dofinansowania z EFRR po polskiej stronie: 191 731,15 EUR
Informacja o partnerach:
Krkonošsky narodní park: http://www.krnap.cz/
Univerzita Karlova v Praze: http://www.cuni.cz/ 
 
Zadania zrealizowane w ramach projektu w roku 2013:
"Badania rozmieszczenia oraz liczebności motyli dziennych – na potrzeby projektu Fauna Karkonoszy"
Zrealizowany został pierwszy etap monitoringu motyli mający na celu zdobycie kompleksowych danych na temat rozmieszczenia i wielkości populacji poszczególnych gatunków motyli dziennych na terenie KPN i KRNAP, w tym gatunków objętych szczególną ochroną, rzadkich i wpisanych na Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych.

"Badania ornitologiczne – na potrzeby Atlasu Ptaków Karkonoszy tworzonego w ramach projektu Fauna Karkonoszy"
Przeprowadzono kolejny cykl prac badawczych dotyczących rozmieszczenia ptaków lęgowych w Karkonoszach. Badania obejmowały pozyskanie aktualnych danych jakościowych o przestrzennym występowaniu poszczególnych gatunków ptaków na badanym terenie oraz ilościowych na temat liczebności poszczególnych gatunków ptaków w różnych typach środowiska.
Zadania zrealizowane w ramach projektu w roku 2014:

Zakończona została część badawcza projektu dotycząca monitoringu ptaków, nietoperzy i motyli. W ramach części projektu dotyczącej zwierzyny płowej zrealizowano temat pn. "Analiza zmian zachodzących w drzewostanie i wpływ szkód spowodowanych przez zwierzynę na ekosystemy leśne w Karkonoskim Parku Narodowym.". Przeprowadzone w ramach tego zadania prace miały na celu m.in. monitoring występowania szkód powodowanych przez jeleniowate w ekosystemach leśnych, a także monitoring efektywności stosowanych działań ochronnych (np. sadzenie buka w biogrupach). Prowadzone były również działania mające na celu pozyskanie danych dotyczących migracji i stanu zdrowotnego populacji jelenia europejskiego. Z końcem roku rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem publikacji podsumowujących realizację projektu "Fauna Karkonoszy".
 
Dane mogą zostać udostępnione w siedzibie Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego na pisemny wniosek.
 
W załączeniu znajdują się metodyki na podstawie których prowadzono monitoring ptaków, motyli dziennych oraz nietoperzy oraz lista zinwentaryzowanych gatunków.
 

Lista zinwentaryzowanych gatunków
Metodyka - motyle
Metodyka - ptaki
Metodyka - nietoperze