rozmiar tekstu

Wykonanie operatów ochrony ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

logo

 

Wykonanie operatów ochrony ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

Projekt jest realizowany ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Celem projektu jest wzmocnienie systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez opracowanie dokumentów wykonawczych (operacyjnych) do planu ochrony. Planowane jest wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych oraz operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych. Plan ochrony jest dokumentem strategicznym określającym sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody występujących na terenie parku narodowego. W planie ochrony znajdują się informacje na temat zasobów przyrodniczych, celów ochrony, zagrożeń, niezbędnych zadań ochronnych, w tym monitoringu gatunków i siedlisk, których ochrona jest związana z utworzeniem na terenie Parku obszarów Natura 2000. Plan ochrony jest dokumentem strategicznym obowiązującym na okres 20 lat i wymaga do prawidłowej realizacji dokumentów operacyjnych w postaci operatu ochrony ekosystemów leśnych oraz operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych.

Podejmowane działania:
1. Wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych składa się z następujących głównych części:  inwentaryzacja siedlisk leśnych metodą stałych kołowych powierzchni próbnych monitoringu lasów; inwentaryzacja lasów metodą tradycyjną (wg Instrukcji Urządzania Lasu) oraz wspomagana  wykonaniem lotniczego skaningu laserowego powierzchni (ALS), wykonanie badań glebowo-siedliskoznawczych, opracowanie opisu taksacyjnego, operatu siedliskowego, map oraz analiz wybranych parametrów drzewostanowych, wykonanie bazy danych o drzewostanach Parku wraz z eksportem jej do systemu informatycznego Parku do wykorzystywania przy projektowaniu i realizacji zabiegów ochronnych.
2. Wykonanie operatu ochrony ekosystemów nieleśnych będzie polegać na inwentaryzacji metodą stałych powierzchni próbnych, monitoringu siedlisk małopowierzchniowych oraz monitoringu ekosystemów łąkowych podlegających ochronie czynnej. Opisanie aktualnych zasobów przyrodniczych lądowych ekosystemów nieleśnych, analiza zmian w zakresie ostatnich 20 lat, zaplanowanie zabiegów ochronnych wynikających z wytycznych z planu ochrony Parku.
 
Spodziewane efekty ekologiczne: wzmocnienie systemu zarzadzania ochroną przyrody poprzez opracowanie dokumentu wykonawczego do planu ochrony, aktualizacja danych przyrodniczych w systemie informatycznym Parku, usprawnienie procedur planowania i realizacji zabiegów ochronnych, wzmocnienie systemu oceny skutków wykonanych zabiegów ochronnych.
https://mapadotacji.gov.pl/

Wartość projektu: 2 463 452,02 PLN
Wartość dofinansowania: 2 093 934,21 PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach POIS. W celu zgłoszenia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu należy skorzystać z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:
wysłanie wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/