rozmiar tekstu

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap II


 
Projekt o numerze 165/09 z zakresu działania 5.1.3 „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów” ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu antropopresji na cenne ekosystemy leśne i nieleśne, położone:
  • Wzdłuż szlaku czerwonego przebiegającego przez Kocioł Łomniczki
  • Wzdłuż szlaku żółtego biegnącego od grupy skalnej Pielgrzymy do Słonecznika
  • Wzdłuż szlaku czerwonego nad Śnieżnymi Kotłami
  • Miejscowo na szlaku czerwonym biegnącym nad Kotłem Małego i Wielkiego Stawu
 
Podejmowane działania w projekcie: zabudowa przeciwerozyjna szlaków turystycznych i ich bezpośredniego sąsiedztwa, przeciwdziałanie wydeptywaniu cennych zbiorowisk roślinnych, odtworzenie właściwego składu gatunkowego przekształconych zbiorowisk, ograniczenie występowania roślin synantropijnych, wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin, edukacja ekologiczna oraz zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.
 
„Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap II” - wartość projektu 4 476 750,10 PLN; wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 759 609,58 PLN.
 
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko

Załącznik