Magiclandscapes

WIOŚ
Karkonoski Park Narodowy z przyjemnością informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r rozpoczął realizację projektu MaGICLandscapes. Projekt zakłada 3-letnią współpracę z partnerami z Niemiec, Czech, Austrii i Włoch w ramach programu Interreg Europa Środkowa i zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Zadania w projekcie będą koncentrowały się na zagadnieniach związanych z Zieloną Infrastrukturą (ZI). Pojęcie to zostało zdefiniowane przez Komisję Europejską w Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej na okres do 2020r, jako strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych zarządzana w sposób mający zapewnić szeroki zakres usług ekosystemowych. Do elementów ZI zalicza się obszary takie jak parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, pomniki przyrody jak i te posiadające wysoką wartość przyrodniczą a nie objęte ochroną- naturalne ekosystemy leśne, mokradła, kompleksy łąk, tereny zalewowe. Dodatkowo do sieci włącza się również zieleń miejską, którą tworzą parki, aleje drzew, żywopłoty, oczka wodne czy powierzchnie specjalnie zaadoptowane dla wzmocnienia efektu ekologicznego i łagodzenia skutków zmian klimatu np. zielone dachy.
 
Zielona infrastruktura jest narzędziem, które wykorzystuje procesy przyrodnicze, aby zapewnić lepszą jakość życia dla mieszkańców. Korzyści to chociażby poprawa jakości powietrza, zapobieganie powodziom i suszom, wyższe plony, dostępność do zielonej przestrzeni rekreacyjnej. Prawidłowo działająca sieć to również szansa na poprawę łączności ekologicznej skutkującej zwiększeniem zróżnicowania fauny i flory.
 
Zadaniem Karkonoskiego Parku Narodowego w projekcie MaGICLandscapes będzie identyfikacja sieci zielonej infrastruktury otoczenia Karkonoszy oraz ocena jej wartości, funkcjonalności i zagrożeń. Dodatkowo zostaną wypracowane wytyczne do jej ochrony i ulepszania, tak aby poprzez swoje liczne funkcje przynosiła jak najlepsze korzyści środowiskowe, krajobrazowe i społeczne. Istotnym instrumentem we wdrażaniu sieci zielonej infrastruktury jest planowanie przestrzenne, dlatego w projekcie przewidziano analizę miejscowych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego właśnie pod tym kątem.
 
Już na etapie przygotowywania wniosku Karkonoski Park Narodowy zaprosił do współpracy samorządy karkonoskich gmin- Kowar, Karpacza, Podgórzyna, Jeleniej Góry, Piechowic i Szklarskiej Poręby, Związek Gmin Karkonoskich oraz jeleniogórskie oddziały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Należy podkreślić, że lista ta nie jest zamknięta i w trakcie realizacji przewidziano cykle spotkań również innymi grupami interesariuszy- planistami, zarządcami i właścicielami terenów objętych projektem, instytucjami NGO. Mamy nadzieję, że wspólne zdobywanie wiedzy o  zielonej infrastrukturze w naszym regionie, uczestnictwo w warsztatach i wymiana poglądów  przyczynią się do zrozumienia i promocji tej idei a w dłużej perspektywie do stosowania praktycznych rozwiązań. Liczymy również na wsparcie merytoryczne projektowych partnerów zagranicznych z Niemiec, Czech, Austrii i Włoch, gdzie korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania zieloną infrastrukturą są już widoczne.

Wiecej informacji o projekcie MaGICLandscapes można przeczytać pobierając ulotkę pdf.
 
Więcej informacji o projekcie MaGICLandscapes można uzyskać na stronie:
www.interreg-central.eu/magiclandscapes.html
lub u koordynatora projektu ze strony KPN- Doroty Wojnarowicz dorota.wojnarowicz(at)kpnmab.pl

Więcej informacji o programie Europa Środkowa można uzyskać na stronach:
-w języku angielskim 
http://interreg-central.eu
- języku polskim
https://europasrodkowa.gov.pl
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa/

Ankieta LIFE https://survey123.arcgis.com/share/82fe37e61dcd4ee080999396f2ddf990?portalUrl=https://arcgis.kpnmab.pl/portal&open=menu