rozmiar tekstu

Projekty archiwalne

1. Wykup działki rolno-leśnej w celu poprawy stanu siedlisk chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz odtworzenia ekosystemów nieleśnych w Karkonoskim Parku Narodowym

Projekt obejmował wykup przedmiotowej działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 168 Obrębu Sobieszów I przy ul. Chałubińskiego w Jeleniej Górze, będącej własnością osoby prywatnej. Działka ta położona jest w sąsiedztwie drzewostanów Góry Chojnik leżącej w piętrze pogórza. Część granic działki styka się z innymi użytkami rolnymi, a część - ze strefą intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Stanowi zatem rodzaj bufora pomiędzy obszarami ochrony czynnej Karkonoskiego Parku Narodowego a terenami zurbanizowanymi Jeleniej Góry.
Obecnie na terenie działki obowiązuje ochrona czynna z celem głównym kształtowania i utrzymania biotopów rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Między innymi dla ochrony bielika, puchacza, dzięcioła czarnego i zielonosiwego i dzierzby gąsiorka. Zostaną też odtworzone siedliska umożliwiające przywrócenie stanowisk arniki oraz niektórych storczyków.

 

2. Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływujących bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego

Projekt w ramach programu: Ochrona przyrody i krajobrazu, którego głównym celem jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody. Budynek Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego znajduje się na terenie Góry Chojnik, której przeważającą część zajmują zbiorowiska leśne, wśród których zachowały się fragmenty naturalnych zespołów piętra pogórza i regla dolnego. Florę Góry Chojnik reprezentuje ponad 300 gatunków roślin wyższych, co stanowi około 1/3 flory Karkonoskiego Parku Narodowego. Wśród nich znajduje się 18 gatunków roślin objętych ochrona prawną. Poza roślinami naczyniowymi występują również stanowiska chronionych mchów, porostów i grzybów wielkoowocnikowych.Zakres projektu obejmuje wykonanie zadań z zakresu termomodernizacji budynku Dyrekcji, zmiany systemu centralnego ogrzewania na pompę ciepła, renowacji drewnianej elewacji, a także przywrócenia historycznego pokrycia dachowego. Przeprowadzenie inwestycji przyczyni się do zatrzymania szkodliwych emisji do cennych ekosystemów Góry Chojnik.
3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów
 

Projekt o numerze 296/10 z zakresu działania 5.1.3 ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu antropopresji na cenne ekosystemy leśne i nieleśne, położone:
 • Wzdłuż szlaku niebieskiego przebiegającego przez Kocioł Małego Stawu
 • Wzdłuż szlaku czerwonego biegnącego na Śnieżkę
 • Wzdłuż szlaku żółtego (Jantarova cesta)
 • Wzdłuż szlaków na wzgórzu Chojnik (czerwonego, czarnego, zielonego)
 • Wzdłuż szlaku czarnego (Wodospad Szklarka)
 • Wzdłuż szlaku zielonego (Hala Szrenicka)
 • Wzdłuż szlaku niebieskiego (Czeska Ścieżka)
 • Wzdłuż szlaku niebieskiego (Koralowa Ścieżka)
Podejmowane działania w projekcie: zabudowa przeciwerozyjna szlaków turystycznych i ich bezpośredniego sąsiedztwa, przeciwdziałanie wydeptywaniu cennych zbiorowisk roślinnych, odtworzenie właściwego składu gatunkowego przekształconych zbiorowisk, ograniczenie występowania roślin synantropijnych, wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin, edukacja ekologiczna oraz zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.
 
4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III
           Wartość projektu 5 563 902,00 PLN; wartość dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 681 508,90 PLN.

5. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów.

Projekt o numerze 363/12 z zakresu działania 5.1.3 ma na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów, znajdujących się na terenie KPN, poprzez modernizację następujących szlaków i  obiektów:
 • szlaku czarnego (granica KPN – Sowia Przełęcz)
 • szlaku żółtego (Polana – Pielgrzymy)
 • szlaku niebieskiego (granica KPN – Przełęcz pod Śmielcem)
 • szlaku żółtego (Droga Urszuli – schronisko Nad Łomniczką)
 • szlaku zółtego (Budniki – Skalny Stół)
 • szlaku niebieskiego (Okraj – Czoło)
 • strefy wypoczynkowej na Polanie
Działania podejmowane w ramach projektu:
 • zabudowa przeciwerozyjna szlaków turystycznych i ich bezpośredniego sąsiedztwa;
 • przeciwdziałanie wydeptywaniu cennych zbiorowisk roślinnych
 • odtworzenie właściwego składu gatunkowego przekształconych zbiorowisk;
 • ograniczenie występowania roślin synantropijnych;
 • wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin;
 • edukacja ekologiczna;
 • zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.
6. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap IV

Wartość projektu 3 945 626,20 PLN; wartość dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 590 868,93 PLN.