rozmiar tekstu

Owce na wypasie

WIOŚ

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na obecny krajobraz Karkonoszy odegrała gospodarka pasterska prowadzona na tych terenach w XVII-XIX wieku . W wyniku wylesień i długotrwałego użytkowania pastwiskowego, powstało wiele bogatych florystycznie zbiorowisk łąkowych.  Ponieważ są to ekosystemy pól naturalne, wymagają stałej ingerencji człowieka w celu powstrzymania naturalnej sukcesji. Pozostawione naturalnemu biegowi podlegają szeregu przekształceń, ostatecznie prowadzących do zajęcia przez formację leśną. Stanowi to poważne zagrożenie dla bioróżnorodności tych obszarów.

Prowadzenie zrównoważonego wypasu, w wypadku tego typu zbiorowisk traktowane jest jako zabieg ochronny. Pasące się zwierzęta powstrzymują wkraczanie gatunków drzewiastych, maja też istotny wpływ na skład florystyczny i strukturę runi łąkowej, przyczyniając się do zachowania bogactwa siedlisk, w tym występujących na nich gatunków roślin i zwierząt. Wypas prowadzony na podgórskich łąkach niewątpliwie, stanowi też ważny element krajobrazu kulturowego regionu.

Karkonoski Park Narodowy przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planuje wprowadzenie przedsięwzięcia "Owce na wypasie czyli ochrona najcenniejszych ekosystemów łąkowych" mającego na celu wprowadzenie wypasu owiec rasy wrzosówka, na cennych siedliskach łąkowych u podnóża góry Chojnik. Projekt zakłada zakup ogrodzenia elektrycznego otaczającego działkę a także budowę owczarni wraz z przyłączem wody, które zapewni zwierzętom odpowiednie warunki sanitarne.

Dobrą alternatywą dla wypasu może być użytkowanie kośne. Ważne w tej kwestii jest opóźnienie terminu pokosu, uwzględniające wzrost, kwitnięcie i owocowanie, cennych gatunków zielnych. Koniecznym zabiegiem następującym po skoszeniu powinno być usunięcie ściętej biomasy. Zalegające na łące odpadki roślinne w formie wojłoku, uniemożliwiają kiełkowanie wielu roślinom, doprowadzają także do zbyt dużej retencji składników odżywczych w glebie i przenawożeniu siedliska. Projekt przewiduje zabiegi koszenia, w miejscach gdzie wypas na dzień dzisiejszy byłby niemożliwy, lub stwarzałby problemy natury logistycznej.

Umiarkowane nawożenie jest kolejnym aspektem, niezbędnym dla zachowania dobrego stanu użytków zielonych. Polega ono na dostarczeniu rośliną niezbędnych składników pokarmowych (głównie azotu, fosforu i potasu.) w odpowiednich proporcjach dostosowanych do typu i zasobności danego siedliska. Projekt zakłada zakup 20ton obornika, użytkowanych w kolejnych latach  jako nawóz naturalny, na łąkach użytkowanych pastwiskowo.

Dodatkowym zagrożeniem dla ekosystemów nieleśnych jest wkraczanie gatunków inwazyjnych oraz rodzimych gatunków ekspansywnych. W ramach przeciwdziałania temu zjawisku projekt zakłada sfinansowanie szeregu zabiegów usuwania niepożądanej roślinności, na szczególnie cennych stanowiskach.

Wartość projektu wynosi 254270,00zł przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wysokości 96 012,00zł

Realizacja: 01.07.2016r.- 30.11.2017r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl