rozmiar tekstu

Ochrona różnorodności biologicznej Karkonoskiego Parku NarodowegoNa terenie Karkonoskiego Parku Narodowego co roku realizowane są zadania ochronne związane z zachowaniem i wzbogacaniem różnorodności biologicznej. Służy temu m.in. regularne wykaszanie łąk, połączone ze zbiorem biomasy i nawożeniem organicznym czy usuwanie nalotów drzew i krzewów, które zapobiega zarastaniu śródleśnych polan. Ważna jest również walka z gatunkami inwazyjnymi, jak rdestowiec sachaliński oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się roślin ekspansywnych, np. szczawiu alpejskiego na górskich halach.
Dla ochrony fauny prowadzone jest na terenie Parku dokarmianie w okresie zimowym.
 
Zakres prac z zakresu ochrony różnorodności biologicznej KPN zaplanowanych do wykonania w latach 2013-2014:
 
1. Wykaszanie łąk z usunięciem biomasy
Zakres: 64,99 ha
2. Usuwanie nalotów drzew i krzewów
Zakres: 3,50 ha
3. Nawożenie organiczne
Zakres: 6,00 ha
4. Usuwanie roślin inwazyjnych - rdestowca sachalińskiego
Zakres: 0,20 ha
5. Usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego na Hali pod Łabskim Szczytem
Zakres: 4,88 ha
6. Remont ciągów technologicznych wykorzystywanych podczas zadań hodowli rzadkich i zagrożonych gatunków roślin
Zakres: 670,00 m2
7. Zakup karmy dla ptaków
Zakres: 2785,00 kg
8. Naprawa i konserwacja urządzeń do dokarmiania zwierząt
Zakres: 1 szt.
 
Na ww. zadania Park otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Wartość zadania: 315569,00 zł
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 132200,00 zł
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
www.fos.wroc.pl