rozmiar tekstu

Ochrona ekosystemów lądowych Karkonoskiego Parku Narodowego przed pożarami i skutkami innych zjawisk klęskowych poprzez zakup dwóch pojazdów patrolowych z funkcją ppoż..


Znaczną część Karkonoskiego Parku Narodowego stanowią lasy (4038 ha), grunty zadrzewione(867 ha) oraz użytki rolne (421 ha). Na terenie parku znajdują się siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty Europejskiej. Wyszczególnione obszary, ze względu na odbywający się na terenie parku intensywny ruch turystyczny, w znacznym stopniu zagrożone są powstawaniem pożarów. Zmiany klimatyczne pociągnęły za sobą wzrost zagrożenia ze strony zjawisk o charakterze klęskowym takich jak huraganowe wiatry powodujące powalanie drzew na drogi pożarowe., przedłużające się okresy suszy zwiększające możliwość zaistnienia pożaru, a także gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne. W celu przeciwstawienia się i zminimalizowania skutków tych zdarzeń, w ramach projektu zostaną zakupione dwa pojazdy patrolowe typu pick-up zdolne do przewożenia specjalistycznego sprzętu w zagrożone rejony parku. Zastąpią one wypracowane, wysoce awaryjne, dwudziestoletnie auta terenowe, które pozbawione były możliwości przewożenia większej ilości sprzętu p.poż. W grudniu br. nastąpi dostawa pierwszego z dwóch pojazdów patrolowych. Dostawa drugiego auta przewidziana jest w roku 2015.   
 
Termin zakończenia zadania: 31.12.2015r.
 
Wartość zadania: 222 600 zł
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 111 300 zł

 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.fos.wroc.pl