rozmiar tekstu

Ograniczenie antropopresji na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego

WIOŚ

Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego wytyczonych jest blisko 120 km szlaków turystycznych, co przy obecnej powierzchni Parku daje średnią gęstość szlaków – 2 km/km2 – najwyższą z pośród wszystkich polskich parków narodowych. Przeprowadzona analiza operatu ochrony ekosystemów nieleśnych pod kątem udziału zagrożeń i działań ochronnych związanych z turystyką w stosunku do ogólnej liczby zagrożeń wykazuje, że: 63% źródeł zagrożeń zależne jest od aktywności turystycznej i funkcjonowania związanej z nią infrastruktury; 73% planowanych działań ochronnych związanych jest ściśle z obsługa ruchu turystycznego. Zagrożenia związane z ruchem turystycznym: procesy erozyjne spowodowane ruchem pieszym, wydeptywanie roślinności, zakłócanie naturalnego spływu wód, nielegalna penetracja należą aktualnie do głównych zagrożeń mających wpływ na przyrodę Parku. Cele projektu: 1. Zminimalizowanie negatywnego wpływu antropopresji na cenne ekosystemy leśne i nieleśne położone w Obwodzie Ochronnym Śnieżka (Karkonoski Park Narodowy). 2. Przywrócenie dawnego przebiegu szlaku żółtego (poprzez remont przeprawy mostowej). 3. Ochrona ekosystemów leśnych poprzez zamknięcie fragmentu żółtego szlaku. 4. Ochrona infrastruktury turystycznej przed erozją. 5. Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku.

Głównym zadaniem realizowanym przy wsparciu w postaci bezzwrotnej dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu jest remont przeprawy mostowej na potoku Łomniczka (wartość robót budowalnych 529 253,43 zł netto).

Wartość projektu wynosi  863 111,43 zł przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wysokości 317 500,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl