rozmiar tekstu

O projekcie

Jelenia Góra, 18 listopada, 2021
 
Z radością informujemy, że Karkonoski Park Narodowy (KPN) rozpoczyna realizację projektu „Poprawa stanu łączności ekologicznej w KPN i jego otulinie”, który został dofinansowany ze środków Funduszy Norweskich (https://eeagrants.org/) jak również z budżetu państwa w wysokości 4 256 753,98 PLN, co stanowi 85% dofinansowania całkowitych kosztów jego realizacji, które sięgają  5 007 945,92 PLN. Projekt realizowany jest od września 2021 do marca 2024.
Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Głównym celem projektu realizowanego przez KPN jest wzmocnienie instrumentów wdrażania planu ochrony KPN w zakresie działań ochronnych dotyczących  funkcjonowania korytarzy ekologicznych
w Parku i jego otulinie. W praktyce kluczowe działania będą polegały na:
  • Rozbudowa i wdrożenie innowacyjnych komponentów systemu monitoringu przyrodniczego dla terenu KPN oraz jego otuliny;
  • Wzmocnieniu realizacji działań ochronnych zdefiniowanych w planie ochrony parku, realizowanych dla utrzymania prawidłowego stanu ekosystemów, stanu zachowania siedlisk
    i gatunków, przeciwdziałania fragmentacji siedlisk, kształtowania zielonej infrastruktury;
  • Kontynuacji partnerskiej współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami w celu podnoszenia świadomości o roli obszaru KPN i otuliny dla łączności ekologicznej i jakości przyrody w regionie, jak również realizacji działań w ramach tzw. Zielonej Strategii, która dotyczy kształtowania zielonej infrastruktury w miejscowościach położonych w sąsiedztwie KPN i jego otulinie;  
  • Przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii tzw. cross-medialnej, która zwróci uwagę turystów na problematykę odpowiedzialnego względem przyrody, ale też pod kątem bezpieczeństwa zachowania na terenie KPN w trakcie karkonoskich wędrówek;
Projekt pozwoli na doposażenie KPN w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia monitoringu oraz system informatyczny pozwalający na zarządzanie, integrację i analizowanie danych gromadzonych w trakcie obserwacji. 
Wdrożenie informatycznych komponentów monitoringu, w tym technik sztucznej inteligencji pozwoli na zwiększenie trafności interpretacji danych o obecności i przemieszczaniu się zwierząt w KPN
i w otulinie. Dodatkowo zostaną również przenalizowane zasoby i stan siedlisk łąkowych. Rozwinięta będzie sieć monitoringu ruchu turystycznego. Jednym z rezultatów projektu będzie umożliwienie dostępu do opracowań wyników monitoringu poprzez technologie geoinformacyjne. Szczegółowe obserwacje przyrodnicze pozwolą na uzupełnienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania korytarzy ekologicznych parku oraz na udostępnienie informacji na ten temat samorządom oraz innym  interesariuszom.
W zakresie działań ochronnych dla siedlisk hydrogenicznych najważniejszym zadaniem będzie zapobieganie ich degradacji poprzez remont kładek na wybranych szlakach turystycznych oraz montaż zastawek hamujących odpływ wody z torfowisk górskich. W miejscach gdzie presja turystyczna jest szczególnie silna, będą instalowane specjalne grodzenia w celu ochrony łąk i muraw wysokogórskich przed rozdeptywaniem. 
Współpraca z otroczeniem Parku  będzie realizowana pod hasłem „Partnerstwa dla Karkonoszy”. Podstawowym celem projektu w tym zakresie będzie uświadomienie samorządom i mieszkańcom uwarunkowań realizacji planów inwestycyjnych w otulinie i na terenie KPN. Zaplanowaliśmy wspólną pracę w formie grup roboczych nad szeregiem zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni
w otulinie KPN. Chodzi o wspólne wypracowanie tzw. dobrych zasad planowania przestrzennego, przyjaznego kształtowaniu zielonej infrastruktury, zachowania funkcji korytarzy ekologicznych. Będziemy zatem szukali sposobów kształtowania łączności ekologicznej w otulinie KPN oraz alternatywnych kierunków rozwoju turystyki.
Skupimy się również na zrównoważonej turystyce, w której jakość i formy aktywności turystycznej
i rekreacyjno-sportowej będą wpisywały się w ideę Leave No Trace. Wnioski z prac grup roboczych będą stanowiły podstawę dla opracowania Strategii Udostępniania KPN.
Działaniem informacyjno-komunikacyjnym będzie ogólnopolska kampania cross-medialna, wykorzystująca różne media np. radiowe spoty , media społecznościowe, outdoorowe (citylight, kanały TV na dworcach kolejowych), w celu kształtowania postaw proekologicznych, zrozumienia  potrzeb ochrony przyrody i stosowania zasad poruszania się po parku narodowym.  Wspierać nasze działania kampanijne będą Ambasadorzy Karkonoszy. Turyści, uczniowie szkół, mieszkańcy będą mogli również wziąć udział w szeregu wydarzeń edukacyjnych w ośrodkach KPN. Zgodnie z ideą
citizen science (nauka obywatelska) włączą się w budowanie bazy danych obserwacji przyrodniczych.
To już kolejne przedsięwzięcie, w którym konsekwentnie KPN kontynuuje działania na rzecz ochrony przyrody Karkonoszy jak również podtrzymujemy ciągłość działań partnerskich z samorządami
i organizacjami pozarządowymi w regionie. Będzie to pierwszy duży projekt, w którym przeprowadzimy ogólnopolską kampanię informacyjną o wartościach, pięknie i zagrożeniach dla karkonoskiej przyrody.
 
Osoba do kontaktu: Monika Rusztecka-Rodziewicz, Koordynator Projektu monika.rusztecka@kpnmab.pl