rozmiar tekstu

Ścieżka dla dzieci i młodzieży „Pod Chojnikiem”

Ścieżka wytyczona jest w części północnej i wschodniej stoków Góry Chojnik, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest ona wytyczona w trzech wzajemnie uzupełniających się wariantach. Zaczyna się i kończy przy budynku dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.

Wariant I , LEŚNE WROTA”  - długość 800m.  Czas trwania zajęć 1 - 2 godziny lekcyjne. Ścieżka przeznaczona jest dla małych dzieci od przedszkola do klas I -III szkoły podstawowej. Na tej części ścieżki poznajemy skutki erozji, mijane gatunki drzew, poznajemy sąsiadujące ze sobą las i łąkę śródleśną , można przeprowadzić tutaj proste badania terenowe i zabawy. Wariant ten oznaczony jest w terenie znakami koloru czerwonego.

Wariant II, „SKARBY HISTORII  - długość 1700 m. Czas trwania zajęć od 2 do 3 godzin lekcyjnych . Ścieżka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, średnich. Uczymy się rozpoznawać na niej gatunki drzew, obserwujemy sukcesję ekologiczną, obieg materii w przyrodzie. Poznajemy część historii regionu na cmentarzu rodziny Ryszarda Cogho. Poznajemy także sposoby pomocy zwierzynie leśnej przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego podczas lekcji w " Zielonej klasie". Można też prowadzić badania terenowe. Wariant ten ma znaki w terenie koloru niebieskiego.

Wariant III, „ ZBÓJECKA DROGA” - długość 2800 m. Czas trwania zajęć od 3 do 4 godzin lekcyjnych. Jest to szlak przeznaczony dla zaawansowanych młodych przyrodników. Poznajemy zmiany w drzewostanie , różne typy plech porostów, stadia sukcesji, unikalne formy skalne . Uczymy się też korzystania z kluczy do oznaczania. Oznaczamy mchy i porosty. Poznajemy ich znaczenie jako organizmów symbiotycznych i bioindykatorów. Wariant ten ma znaki w terenie koloru zielonego.

Uwaga!!! Ścieżka jest niedostępna dla normalnego ruchu turystycznego. Jest wyznaczona poza szlakami turystycznymi. Korzystać z niej można tylko po uzgodnieniu i w obecności pracowników edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.

Pobierz przewodnik  tu