rozmiar tekstu

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Chałubińskiego 23.
Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
 • Adres e-mail: iodkpnmab.pl
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do rozpatrywania spraw, skarg, wniosków, prowadzenia postępowań administracyjnych, realizacji zamówień publicznych.
Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
 • W odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • W odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy:
  • Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • Cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych;
  • Zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych;
 • W celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
 • W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy;
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres prowadzenia sprawy, do czasu zatarcia w raz z likwidacją akt sprawy.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.