rozmiar tekstu

Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym - etap II

 
Założenia projektu:
Kompleksowa ochrona zniekształconych siedlisk kwaśnej buczyny górskiej, borów jodłowo-świerkowych oraz górnoreglowej świerczyny sudeckiej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego ukierunkowana jest na odbudowę naturalnych układów ekologicznych w tych siedliskach poprzez przywrócenie właściwego składu gatunkowego i struktury drzewostanów, ochronę gleby oraz zapewnienie jak najlepszych warunków bytowania gatunkom flory i fauny, charakterystycznym dla tych siedlisk. Ważnym ogniwem podejmowanych działań jest ograniczenie antropopresji na ww. siedliska poprzez elementy edukacji ekologicznej oraz ograniczenie nielegalnej penetracji tych siedlisk. Długofalowym celem projektu jest osiągnięcie takiego stanu siedlisk, w którym ingerencja człowieka zostanie ograniczona do niezbędnego minimum lub całkowicie wyeliminowana.
 
Podejmowane działania w projekcie: odtworzenie właściwego składu gatunkowego i struktury wiekowej przekształconych siedlisk, restytucja rzadkich i zagrożonych gatunków drzew i krzewów, wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin i zwierząt, poprawa warunków rozwoju rzadkich i zagrożonych gatunków fauny oraz zwiększanie areału ich występowania, ochrona gleb przed erozją, edukacja ekologiczna oraz zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.
 
Efekty ekologiczne: zachowanie różnorodności biologicznej oraz złożoności układów ekologicznych w ekosystemach leśnych Parku; zabezpieczanie przed degradacją i zanikaniem gatunków, populacji i zoocenoz o charakterze naturalnym, w szczególności gatunków o dużej randze ekologicznej i prawnej (Natura 2000, gatunki prawnie chronione, endemity, relikty polodowcowe, gatunki o wysokiej randze regionalnej) wraz z ich siedliskami; zwiększenie liczebności gatunków rzadkich i zagrożonych oraz unikatowych populacji lokalnych o dużej randze faunistycznej dla rekonstrukcji naturalnych procesów ekologicznych; ograniczenie procesów erozyjnych oraz przywrócenie właściwych stosunków wodnych, w szczególności w górnoreglowej świerczynie sudeckiej w wariantach wilgotnych i torfowiskowych; zwiększenie areału powierzchniowego zajmowanego przez zagrożone siedliska oraz właściwe dla nich gatunki fauny i flory.
 
Wartość projektu: 3 338 795,93 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 2 837 976,54 PLN
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Zadania z projektu zrealizowane w 2013 roku:
 • Sadzenie sadzonek jodły pospolitej – 65000 sztuk
 • Sadzenie rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów -10000 sztuk
 • Wzbogacenie bazy pokarmowej dla cietrzewia – 10000 sztuk.
 • Kształtowanie strefy ekotonu – 1000 sztuk.
 • Transport mechaniczny sadzonek 86000 sztuk.
 • Pielęgnacja odnowień – czyszczenia wczesne i późne- 30 ha
 • Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia – 24 ha
 • Pielęgnacja archiwów genetycznych – 11,25 ha
 • Ochrona odnowień przed zwierzyną – zabezpieczenie spiralkami zdjęcie – 250000 sztuk
 • Ochrona odnowień przed zwierzyną - zabezpieczenie spiralkami -175000 sztuk/
 • Ochrona odnowień przed zwierzyną – zabezpieczenie repelentem -243200szt / 60,80 ha
 • Ochrona odnowień przed zwierzyną - zabezpieczanie repelentem przed spałowaniem – 1000 sztuk.
 • Ochrona odnowień przed zwierzyną - osłony indywidualne konserwacja -3000 szt
 • Ochrona odnowień przed zwierzyną - grodzenia powierzchniowe -5850 mb
 • Demontaż grodzeń powierzchniowych – 1000 mb
 • Kompleksowa naprawa i przebudowa grodzeń powierzchniowych – 1500 mb.
 • Zakup repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem – 2645 kg 
 • Zakup repelentów zabezpieczających przed spałowaniem -180 kg
 • Zakup siatki do grodzeń powierzchniowych – 7350 mb
 • Zakup drewna do grodzeń powierzchniowych – 269,5 m3
 • Zakup drewna do osłon indywidualnych -120 m3
 • Wykładanie pułapek klasycznych – 123 szt
 • Wystawianie pułapek feromonowych – 422 sztuk
 • Pozyskanie i korowanie drewna zasiedlonego. -1800 m3
 • Monitoring stanu populacji kornikowatych. – 5880 rbg
 • Zakup feromonów.  – 840 sztuk
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej – 5 postępowań przetargowych
 • Zabudowa przeciw erozyjna - 250 mb
 • Ograniczanie nielegalnej penetracji terenów lęgowych cietrzewia – 2000 sztuk
 • System informacyjno – edukacyjny do kanalizacji ruchu turystycznego – 30 tablic
 • Komputery przenośne z oprogramowaniem – 3 szt
 • Zakup samochodu terenowego – 1 sztuka
 • Zakup budek lęgowych i skrzynek -950 sztuk
 • Wiesznia budek i skrzynek legowych – 950 sztu
 • Monitoring stanu populacji gatunków fauny objętych systemem ochrony Natura 2000 – 250 rbg
 • Inwentaryzacja budek i skrzynek lęgowych – 200 rbg
 • Zakup aparatów fotograficznych – 5 kompletów
 • Zakup fotopułapek – 2 komplety
 • Zakup zestawu bioakustycznegi do monitoringu nietoperzy – 1 zestaw
 • Zestaw do obserwacji zwierząt – 1 komplet
Strona programu
Strona internetowa projektu