rozmiar tekstu

Ćwiczenia terenowe

Wyjątkowe wartości przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego, sprawiają że jego obszar jest często wykorzystywany przez rożne instytucje do prowadzenia ćwiczeń terenowych. W trakcie takich zajęć studenci mają okazję zapoznać się ze światem przyrody tych gór i z rządzącymi nim procesami. Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego co roku pojawia się kilkadziesiąt grup studentów. Każda z nich jest rejestrowana w Pracowni Naukowej KPN, a wystawione zezwolenie na prowadzenie ćwiczeń terenowych na terenie KPN zwalnia grupę z opłat za wstęp na teren Parku. Dokument ten zwalnia również z opłat za wstęp do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie.

Do instytucji, które najczęściej kształcą swoich studentów na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, należą Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki, choc oczywiście Karkonosze cieszą sie dużym zainteresowaniem również innych ośrodków naukowych w Polsce. Karkonoski Park Narodowy na swoim terenie gości również studentów z zagranicy, m.in. z Niemiec.

Zasady ćwiczeń terenowych

1. Ćwiczenia terenowe studentów lub obozy naukowe mogą odbywać się po uzyskaniu zgody (zezwolenia) dyrektora Parku.
2. Do ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych udostępnia się cały teren Parku (obszary poddane ochronie ścisłej, czynnej i krajobrazowej), ale w miarę możliwości powinny być prowadzone na szlakach turystycznych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zezwolenia na prowadzenie ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych wydawane są na pisemny wniosek instytucji naukowych i dydaktycznych.
4. Wzór wniosku o organizację ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego na terenie Parku stanowi załącznik do niniejszych zasad.
5. Kierujący Stacją Monitoringowoi – Badawczą po analizie wniosku i zasięgnięciu, w razie konieczności, opinii właściwych merytorycznie pracowników Parku przygotowuje projekt zezwolenia i przedkłada dyrektorowi Parku do podpisu.
6. Zezwolenie na prowadzenie ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych obowiązuje na ściśle określonym terenie i w wyznaczonym czasie. Może zezwalać na pobieranie prób i zbiór okazów oraz na wjazd samochodem. Zezwolenie upoważnia do wstępu na teren Parku bez uiszczania opłat.
7. Zezwolenie na prowadzenie ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych należy przedstawiać każdorazowo na żądanie Służb Parku Narodowego. Niezastosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu spowoduje utratę jego ważności, poniesienie konsekwencji zgodnie z obowiązującym prawem i może być podstawą odmowy wydania kolejnych zezwoleń.
8. O wydanych zezwoleniach pracownik prowadzący sprawy badań naukowych Parku informuje właściwych merytorycznie pracowników Parku, w tym leśniczego właściwego obwodu ochronnego oraz Straż Parku.
9. Organizator ćwiczeń terenowych jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń terenowych, w terminie 2 miesięcy od zakończenia ćwiczeń.
10. Organizator obozu naukowego jest zobowiązany złożyć opracowanie końcowe z tematu obozu, w terminie do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.
11. Na wniosek prowadzącego ćwiczenia terenowe lub organizatora obozu naukowego dyrektor Parku może udostępnić informacje z bazy danych Parku, na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie zasad udostępniania zasobu kartograficznego, baz danych geograficznych oraz warstw informacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.
12. Udział w ćwiczeniach terenowych oraz obozach naukowych wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszenie się w trudnym terenie górskim, a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych Parku oraz Grupy Karkonoskiej GOPR.
13. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w ćwiczeniach terenowych lub uczestniczących w obozie naukowym na terenie Parku odpowiada organizator.