Opublikowano : 2018-07-11

Ogłoszenie - Oferta pracy

OGŁOSZENIE
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
w sprawie naboru na stanowisko podleśniczegoKarkonoski Park Narodowy  ogłasza nabór na stanowisko podleśniczego.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do głoszenia. (BIP – Ogłoszenia – bieżące).  https://bip.kpnmab.pl/public/?id=104920
Podleśniczy
 
Pełny etat
I. Wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne,
2) obywatelstwo polskie,
3) korzystanie z pełni praw obywatelskich,
4) niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podleśniczego.

II. Wymagania preferowane:
1) ukończenie stażu w jednostkach organizacyjnych Parków Narodowych lub Lasów Państwowych,
2) prawo jazdy kategorii B ,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podleśniczego:
1) zakres zadań przewidzianych na stanowisku podleśniczego zgodny z ramowym zakresem czynności dla tego stanowiska (załącznik nr 3)

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu,
2) CV z dokładnym opisem przekroju pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy, referencje,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo z chęci zysku lub z innych
niskich pobudek,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelskich,

Każda z załączonych kopii dokumentów powinna posiadać oryginalną klauzulę „za zgodność z oryginałem”, opatrzoną datą i podpisem ubiegającego się o stanowisko. 
Każde oświadczenie winno nosić oryginalny podpis oświadczającego i datę.

V. Termin i sposób składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie parku lub przesłać na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podleśniczego” (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do parku).
Ostateczny termin składania dokumentów – 27 lipca 2018r. do godziny 15.00 .
Dokumenty, które wpłyną do parku powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, będą mogli odebrać złożone dokumenty w terminie do dnia 05 sierpnia 2018r. lub na wyraźne życzenie będą odesłane na podany adres zwrotny. Po tym terminie pozostałe dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Park nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem. 


VI. Dalsze procedury
Kandydaci zakwalifikowani przez Komisję do dalszego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy.


VII. Umowa o pracę
Wyłoniona w trakcie rekrutacji osoba ma możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony, po sześciomiesięcznym okresie próbnym. Park nie zapewnia mieszkania służbowego.

https://bip.kpnmab.pl/public/?id=104920
ulica Tytusa Chałubińskiego 23