Opublikowano : 2022-12-08

Nabór na stanowisko - Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy
ogłasza nabór na stanowisko ds. bazy edukacyjno - muzealnej
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki przyrodnicze: biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo), 
b) doświadczenie w pracy na stanowiskach o specjalności zgodnej z zakresem działania, 
c) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1, 
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,
e) wiedza z zakresu przyrody, historii, geologii, topografii Wolińskiego Parku Narodowego 
i wyspy Wolin,
f) biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
g) prawo jazdy kat. B.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań,
b) umiejętność pracy pod presją czasu,
c) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
d) biegła znajomość w mowie języka angielskiego lub niemieckiego.
 
3. Zakres zadań: 
a) planowanie i zarządzanie pracą pracowników Centrum Edukacyjno-Muzealnego (CEM),
b) opracowywanie planów merytorycznych i budżetu,
c) koordynacja merytoryczna w zakresie organizacji ekspozycji i wyposażenia CEM, w tym:
- opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia,
- przygotowywanie umów związanych z realizacją projektu, 
- przygotowywanie opisów merytorycznych do dokumentów finansowych, 
- koordynowanie i monitorowanie prac związanych z ekspozycją, 
- współpraca z zespołem projektowym, koordynatorem projektu, inspektorami nadzoru,   
- udział w odbiorach, 
- zarządzanie realizacją projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
d) rozliczanie z wykonania planów merytorycznych i budżetowych,
e) inicjowanie i realizacja projektów wystaw stałych, czasowych, ścieżek edukacyjnych oraz nowych obiektów edukacyjnych,
f) bieżący nadzór nad istniejącymi ekspozycjami, 
g) organizacja wydarzeń muzealnych,
h) oprowadzanie wycieczek,
i) udostępnianie Bazy Edukacyjnej WPN (m. in. Centrum Edukacyjno - Muzealne 
w Międzyzdrojach, Centrum Edukacyjne Biała Góra, Centrum Edukacyjne Grodno),
j) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych w zakresie Bazy Edukacyjnej WPN,
k) przygotowywanie planów, bieżących raportów i sprawozdań okresowych z działalności Bazy Edukacyjnej,
l) dbałość o właściwe kompetencje pracowników,
m) motywowanie i ocena pracowników podległego Zespołu,
n) bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległego Zespołu,
o) współpraca z placówkami muzealnymi, oświatowymi, instytucjami kultury.
 
 
 
4. Warunki pracy: 
a) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny,
b) wymiar: 1/1 etatu,
c) stanowisko: specjalista / główny specjalista ds. bazy edukacyjno – muzealnej,
d) miejsce wykonywania pracy: Woliński Park Narodowy (Centrum Edukacyjno - Muzealne WPN, ul. Niepodległości 3, 72-500 Międzyzdroje, Biała Góra, Grodno 1, praca na całym terenie Wolińskiego Parku Narodowego, możliwe wyjazdy służbowe),
e) praca w godzinach 7:00 - 15:00, z możliwością zmiany godzin pracy (w razie udziału 
w wydarzeniach poza standardowymi godzinami pracy),
f) wynagrodzenie: od 4.300,00 zł do 5.200,00 zł brutto/ miesięcznie + dodatek stażowy,
g) pakiet świadczeń socjalnych,
h) Woliński Park Narodowy umożliwia wynajem mieszkania na okres zatrudnienia.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys w zakresie wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej,
b) kwestionariusz osobowy dla kandydata oraz oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikami oraz informacją dostępną w zakładce https://www.bip.wolinpn.nv.pl/a,15673,dane-osobowe-i-oswiadczenia-w-zwiazku-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-w-wolinskim-parku-narodowym.html
 
6. Procedura naboru:
a) I etap: weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem spełniania wymogów formalnych.
b) II etap: test, rozmowa kwalifikacyjna, w tym możliwa rozmowa terenowa.
c) Termin i forma składania ofert: do dnia 21.12.2022 r. do godz. 14:00. Oferty można składać w formie pisemnej na adres: Woliński Park Narodowy, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje lub poprzez e-mail: sekretariat@wolinpn.pl. O dacie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Wolińskiego Parku Narodowego. Składający dokumenty obowiązany jest do uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentów przesłanych pocztą e-mail. Dokumenty wysłane poprzez e-mail uznaje się za skutecznie złożone po uzyskaniu przez składającego ofertę mailowego potwierdzenia, że wiadomość dotarła i została wyświetlona na komputerze w sekretariacie WPN. Ciężar dowodu 
w zakresie skutecznego złożenia dokumentów spoczywa na nadawcy.
7. Informacje dodatkowe:
a) Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
b) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
c) Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.
d) Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione aplikacje nie będą zadawalające.
e) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 386 4992.
f) Złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu, chyba że Kandydat udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.
g) Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  (Dz. U. 2020, poz. 152 z późn. zm.) przed nawiązaniem stosunku pracodawca może wystąpić o uzyskanie informacji, czy dane wybranej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie 
w Rejestrze.