rozmiar tekstu

KPN w liczbach

Powierzchnia KPN, użytki geodezyjne, własności

Powierzchnia Parku według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi 5951,4236 ha (po podziale działki 5951,4213), w tym w użytkowaniu wieczystym Parku 5935,5095 ha i stanowi następujące użytki gruntowe:
 
Lp. Rodzaj użytku gruntowego Grupa kategorii użytkowania (rodzaj powierzchni) Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa [ha] Powierzchnia gruntów własności komunalnej
i prywatnej [ha]
Razem powierzchnia
Parku [ha]
Udział w powierzchni Parku [%]
1 Lasy drzewostany, grunty leśne niezalesione, grunty związane
z ochroną Parku
4396,4299 0,2694 4396,6993 73,88
2 Grunty zadrzewione lub zakrzaczone zadrzewienia 867,9499 867,9499 14,58
3 Użytki rolne grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe 430,0198 0,1135 430,1333 7,23
4 Grunty pod wodami grunty pod wodami stojącymi 10,9591 10,9591 0,18
5 Nieużytki nieużytki  200,4225 200,4225 3,37
6 Tereny osiedlowe zabudowania 10,7946 13,8736 24,6682 0,41
7 Tereny komunikacyjne drogi, koleje linowe 5,5518 0,3684 5,9202 0,10
8 Tereny różne tereny różne 14,6688 14,6688 0,25
  Razem
 
5936,7964 14,6249 5951,4213 100,00
  Procentowy udział własności:
 
99,8 % 0,2 %    
* stan na 01.01.2023

Ekosystemy Parku

Ekosystemy leśne Parku - 4396,6993 ha (73,88%).
 

Lp.

Zespół roślinny według klasyfikacji Matuszkiewicza

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia  [ha]


Udział  [%]

1 Górnoreglowa świerczyna sudecka, podzespół typowy (Calamagrostio villosae–Piceetum typicum) Bór wysokogórski świeży  (BWGśw) 1604,1006 37,23
2 Górnoreglowa świerczyna sudecka, podzespół paprociowy (Calamagrostio villosae–Piceetum filicetosum) Bór wysokogórski wilgotny (BWGw) 401,7694 9,32
3 Górnoreglowa świerczyna sudecka, podzespół torfowcowy (Calamagrostio villosae–Piceetum sphagnetosum) Bór wysokogórski bagienny (BWGb) 392,9125 9,12
4 Dolnoreglowy bór świerkowo – jodłowy, postać typowa (Abieti – Piceetum) Bór mieszany górski świeży (BMGśw) 280,3186 6,51
5 Dolnoreglowy bór świerkowo – jodłowy, postać podmokła (Abieti – Piceetum) Bór mieszany górski wilgotny (BMGw) 21,2267 0,49
6 Subatlalntycki bór sosnowy, odmiana podgórska (Leucobryo – Pinetum) Bór górski świeży (BGśw) 8,0340 0,19
7 Uboga buczyna górska, podzespół ubogi (Luzulo luzuloides–Fagetum cladonietosum) Bór mieszany górski świeży (BMGśw) 54,4441 1,26
8 Uboga buczyna górska, podzespół typowy (Luzulo luzuloides–Fagetum typicum) Las mieszany górski świeży (LMGśw) 1340,6818 31,12
9 Uboga buczyna górska, podzespół wilgotny (Luzulo luzuloides–Fagetum dryopteridetosum) Las mieszany górski wilgotny (LMGw) 157,6026 3,66
10 Żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphyllidis–Fagetum) Las górski świeży (LGśw) 20,9913 0,49
11 Podgórska dąbrowa acydofilna (Luzulo luzuloides–Quercetum) Las mieszany górski świeży (LMGśw) 9,1623 0,21
12 Grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici–Carpinetum) Las górski świeży (LGśw) 14,2648 0,33
13 Nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae) Las łęgowy górski wilgotny (LłG) 3,2287 0,07
Razem
 
4308,7374

100,0
 

Ekosystemy nieleśne Parku - 1554,34 ha (26,12 %). 

Ekosystemy wodne Parku - 35,40 ha (0,59%).
1) potoki – 24,46 ha;
2) wody stojące – 10,94 ha, w tym: Mały Staw o powierzchni 2,77 ha, Wielki Staw o powierzchni 7,23 ha, Śnieżne Stawki o powierzchni 0,76 i jeziorko torfowe 0,18 ha;
 

Park w gminach

Grunty Parku położone są na obszarze:
Lp. Województwo Gmina  
Powierzchnia w ha
 
Udział w powierzchni Parku [%]
 
 
 
1
 
 
 
 
 
dolnośląskie
Jelenia Góra 1713,706 29
Karpacz 2013,7458 34
Kowary 134,3667 2
Piechowice 508,0348 9
Podgórzyn 546,2033 9
Szklarska Poręba 1035,3647 17
Razem
 
5951,4213 100

Obwody ochronne KPN

Obręb ochronny Obwód ochronny Numery oddziałów Powierzchnia [ha]
 
Leśna Nieleśna Razem
Karkonoski Park Narodowy Śnieżka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103;
Oraz działki ewidencyjne nr: 72, 54, 469, 470, 473, 474, 472, 456/1, 456/2, 471, 128, 372, 308/1, 532/1, 292, 307, 522
1702,4004
 
923,6088
 
2626,0092
 
Przełęcz 82, 83, 84, 85, 86, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 169, 170, 212, 213;
Oraz działki ewidencyjne nr: 19, 168, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 317, 318, 319, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 399, 457/2,
1649,4492
 
132,5657
 
1782,0149
 
Szrenica 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,192, 193,194,195,196,197, 198, 199,200,201, 202, 203,204, 205, 206,207, 208, 209, 210,211, 214, 215;
Oraz działki ewidencyjne nr: 240, 324, 342, 355, 369, 352, 356, 332, 357
1045,2337
 
498,1658
 
1543,3995
 

Razem

4397,0833
 

1554,3403
 

5951,4236
 

Typy ochrony

Lp. Rodzaj ochrony Powierzchnia [ha]
1 Ochrona ścisła 2158,0942
2 Ochrona czynna 3773,7404
3 Ochrona krajobrazowa 19,5890
Razem
5951,4236
 

Lokalizację gruntów z danym typem ochrony można prześledzić na Geoportalu Karkonosze - www

Otulina KPN

Powierzchnia otuliny Parku - 13 093 ha została określona Rozporządzeniem z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 64, poz.306 z 1996 r.) zmienione Rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. poz. 2002 z 2015 r.).
Przebieg granicy otuliny można prześledzić na Geoportalu Karkonosze - www